Địa chỉ Ấp 7A1- Xã Vị Thanh Vị Thủy Hậu Giang

Email: c2vithanh.vithuy@haugiang.edu.vn