Hiệu trưởng: Lê Văn Thông

P. Hiệu trưởng: Nguyễn Trường An