Chi bộ trường THCS Vị Thanh có 50 Đảng viên trong đó nữ 29. Đảng viên chính thức 49, dự bị 1 đồng chí